KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, jota Tukeva toteuttaa Leppävirralla. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on:

  • ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia valmentautujan toimintakykyyn
  • vahvistaa valmentautujan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
  • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa 142/2015.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen laativat valmentautujan kanssa. Valmentautujalle suunnitellaan palvelukokonaisuus, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Suunnittelussa otetaan huomioon valmentautujan henkilökohtainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita valmentautujalle palvelukokonaisuudessa tarjotaan.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa työmarkkinatuen ja siihen liittyvän ylläpitokorvauksen (9€/ toimintapäivä) ja osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset.


Kuntouttava työtoimintaa järjestetään valmentautujan yksilöllisen tarpeen mukaan osapäiväisesti 2-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa valmentautujan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.


Lisätietoja Sari Juutilainen sari.juutilainen@ksts.fi gsm: 044 0225 872